Algemene ledenvergadering 2019

Op donderdag 28 maart 2019 houd de vereniging zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : het Dorpshuis te Meeden
Agenda
1. Opening
2. Notulen.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuursverkiezing
Aftredend: L. Jager, B. Brouwer en J. Mulder
allen zijn herkiesbaar.
6. Vaststellen pakketvergoeding 2020
7. Vaststellen contributie 2020
8. Rondvraag
9. Sluiting.
Voorstellen kandidaat bestuursleden inleveren voor 27 maart bij de secretaris, B. Brouwer,
Badweg 27, 9651 BS Meeden

Contributie

De vereniging

Op deze pagina stelt de vereniging zich graag aan u voor.

Lees verder

Contributie

Contributie

Indien u meer wilt weten over de contributie of de pakketwaarde klik dan op de link.

Lees verder

Bijverzekeren

Bijverzekeren

Niet alle kosten van een uitvaart worden vergoed of gedragen door de pakketwaarde die begrafenisvereniging uitkeert. lees hier meer hier over.

Lees verder

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden.